BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU LỚP MT23-24-25
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. HỌC KỲ 1
Trang chủ >> Danh sách lớp
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 17/09/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
Anh văn chuyên ngành
Phạm Thị Thúy
C203
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp MT2301 MT2401 MT2501 để học môn
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 10 (từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 22/10/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
Anh văn chuyên ngành
Phạm Thị Thúy
C203
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp MT2301 MT2401 MT2501 để học môn
3. GIAI ĐOẠN 3 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 26/11/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
Anh văn chuyên ngành
Phạm Thị Thúy
C203
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp MT2301 MT2401 MT2501 để học môn
Trang chủ >> Danh sách lớp
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 08:42:24 ngày 16/08/2022