BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU LỚP NA22T-NA23N-T
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. HỌC KỲ 1
Trang chủ >> Danh sách lớp
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
   Tiết 2
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
C101
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp NA2201T NA2301N NA2301T để học môn
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
   Tiết 2
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
C101
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp NA2201T NA2301N NA2301T để học môn
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
   Tiết 2
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
C101
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp NA2201T NA2301N NA2301T để học môn
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
   Tiết 2
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
C101
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ghi chú : Ghép từ các lớp NA2201T NA2301N NA2301T để học môn
Trang chủ >> Danh sách lớp
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021