BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH PHÒNG HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2020-2021. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã phòng   Tên phòng Số bàn
1   A102   A102   32
2   A103   A103   40
3   A501   A501   50
4   A502   A502   50
5   A505   A505   50
6   A506   A506   50
7   A601   A601   50
8   A602   A602   50
9   A604   A604   50
10   A605   A605   50
11   B102   B102   50
12   B103   B103   50
13   B105   B105   50
14   B201   B201   50
15   B202   B202   50
16   B203   B203   50
17   B205   B205   50
18   B301   B301   50
19   B302   B302   50
20   B305   B305   50
21   BEBOI   BEBOI   40
22   D201   D201   50
23   D302   D302   50
24   NHATAP1   NHATAP1   40
25   SANBONG   SANBONG   40
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 14:38:34 ngày 23/01/2021