BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C104
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT24N-M-K
Anh văn cơ sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 2
   Tiết 3
QT24N-M-K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DC22-23-24
Toán kỹ thuật
DC2301
Cơ sở truyền động điện tự động
Nguyễn Đoàn Phong
DC2301
Phần tử tự động và cảm biến
Đoàn Hữu Chức
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT24N-M-K
Anh văn cơ sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 2
   Tiết 3
QT24N-M-K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DC22-23-24
Toán kỹ thuật
DC2301
Cơ sở truyền động điện tự động
Nguyễn Đoàn Phong
DC2301
Phần tử tự động và cảm biến
Đoàn Hữu Chức
DC22-DC23
Hệ thống thông tin công nghiệp
Đỗ Anh Dũng
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT24N-M-K
Anh văn cơ sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 2
   Tiết 3
QT24N-M-K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DC22-23-24
Toán kỹ thuật
DC2301
Cơ sở truyền động điện tự động
Nguyễn Đoàn Phong
DC2301
Phần tử tự động và cảm biến
Đoàn Hữu Chức
DC22-DC23
Hệ thống thông tin công nghiệp
Đỗ Anh Dũng
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
   Tiết 4
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT24N-M-K
Anh văn cơ sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 2
   Tiết 3
QT24N-M-K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DC22-23-24
Toán kỹ thuật
DC2301
Cơ sở truyền động điện tự động
Nguyễn Đoàn Phong
DC2301
Phần tử tự động và cảm biến
Đoàn Hữu Chức
DC22-DC23
Hệ thống thông tin công nghiệp
Đỗ Anh Dũng
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
DC2301
Khí cụ điện và vật liệu điện
Phạm Đức Thuận
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021