BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C202
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
   Tiết 3
QT22N-M
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2201N
Lập và phân tích dự án đầu tư
Nguyễn Thị Diệp
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA22T-QT23K
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
NA23T-QT23K
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2301K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
NA23T-QT23K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301K
Nguyên lý thống kê
Nguyễn Thị Tình
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
   Tiết 3
QT22N-M
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2201N
Lập và phân tích dự án đầu tư
Nguyễn Thị Diệp
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA22T-QT23K
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
NA23T-QT23K
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2301K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
NA23T-QT23K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301K
Nguyên lý thống kê
Nguyễn Thị Tình
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
   Tiết 3
QT22N-M
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2201N
Lập và phân tích dự án đầu tư
Nguyễn Thị Diệp
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA22T-QT23K
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
NA23T-QT23K
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2301K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
NA23T-QT23K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301K
Nguyên lý thống kê
Nguyễn Thị Tình
   Tiết 4
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
   Tiết 3
QT22N-M
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2201N
Lập và phân tích dự án đầu tư
Nguyễn Thị Diệp
QT2201N
Quản trị doanh nghiệp
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA22T-QT23K
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
NA23T-QT23K
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
QT2301K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
NA23T-QT23K
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 2
   Tiết 3
QT2301K
Nguyên lý thống kê
Nguyễn Thị Tình
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021