BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C204
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
MT23-24
Các quá trình thủy lực ứng dụng trong CNMT
Đặng Chinh Hải
MT23-24
Vi hóa sinh ứng dụng trong môi trường
Nguyễn Thị Tươi
MT23-24
Kiểm toán Môi trường
Nguyễn T Mai Linh
MT23-24
Sản xuất sạch hơn
Nguyễn T Mai Linh
   Tiết 2
   Tiết 3
MT23-24
Hóa phân tích
Nguyễn Thị Kim Dung
MT23-24
Quản lý môi trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu
   Tiết 4
MT23-24
Sản xuất sạch hơn
Nguyễn T Mai Linh
MT23-24
Sinh thái môi trường
Nguyễn Thị Tươi
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
XD21-XD22
Luật Xây dựng
Bùi Ngọc Dung
XD21-XD22
Vật liệu xây dựng
Trần Anh Tuấn
XD21-XD22
Kiến trúc công nghiệp
Nguyễn Thế Duy
XD21-XD22
Vật liệu xây dựng
Trần Anh Tuấn
MT23-24
Hóa lý
Đặng Chinh Hải
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
MT23-24
Các quá trình thủy lực ứng dụng trong CNMT
Đặng Chinh Hải
MT23-24
Vi hóa sinh ứng dụng trong môi trường
Nguyễn Thị Tươi
MT23-24
Kiểm toán Môi trường
Nguyễn T Mai Linh
MT23-24
Sản xuất sạch hơn
Nguyễn T Mai Linh
   Tiết 2
   Tiết 3
MT23-24
Hóa phân tích
Nguyễn Thị Kim Dung
MT23-24
Quản lý môi trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu
   Tiết 4
MT23-24
Sản xuất sạch hơn
Nguyễn T Mai Linh
MT23-24
Sinh thái môi trường
Nguyễn Thị Tươi
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
XD21-XD22
Luật Xây dựng
Bùi Ngọc Dung
XD21-XD22
Vật liệu xây dựng
Trần Anh Tuấn
XD21-XD22
Kiến trúc công nghiệp
Nguyễn Thế Duy
XD21-XD22
Vật liệu xây dựng
Trần Anh Tuấn
MT23-24
Hóa lý
Đặng Chinh Hải
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
MT23-24
Các quá trình thủy lực ứng dụng trong CNMT
Đặng Chinh Hải
MT23-24
Vi hóa sinh ứng dụng trong môi trường
Nguyễn Thị Tươi
MT23-24
Kiểm toán Môi trường
Nguyễn T Mai Linh
   Tiết 2
   Tiết 3
MT23-24
Hóa phân tích
Nguyễn Thị Kim Dung
MT23-24
Quản lý môi trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu
   Tiết 4
MT23-24
Sản xuất sạch hơn
Nguyễn T Mai Linh
MT23-24
Sinh thái môi trường
Nguyễn Thị Tươi
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
XD21-XD22
Luật Xây dựng
Bùi Ngọc Dung
XD21-XD22
Vật liệu xây dựng
Trần Anh Tuấn
XD21-XD22
Kiến trúc công nghiệp
Nguyễn Thế Duy
XD21-XD22
Vật liệu xây dựng
Trần Anh Tuấn
MT23-24
Hóa lý
Đặng Chinh Hải
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
MT23-24
Các quá trình thủy lực ứng dụng trong CNMT
Đặng Chinh Hải
MT23-24
Vi hóa sinh ứng dụng trong môi trường
Nguyễn Thị Tươi
MT23-24
Kiểm toán Môi trường
Nguyễn T Mai Linh
   Tiết 2
   Tiết 3
MT23-24
Hóa phân tích
Nguyễn Thị Kim Dung
MT23-24
Quản lý môi trường
Nguyễn Thị Cẩm Thu
   Tiết 4
MT23-24
Sản xuất sạch hơn
Nguyễn T Mai Linh
MT23-24
Sinh thái môi trường
Nguyễn Thị Tươi
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
MT23-24
Hóa lý
Đặng Chinh Hải
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021