BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C301
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
MT2201
Tính toán thiết kế các công trình xử lý môi trường
Đặng Chinh Hải
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT23
An toàn bảo mật thông tin
Nguyễn Thị Xuân Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
CT23
Đồ hoạ máy tính
Đặng Quang Huy
CT23
Đồ hoạ máy tính
Đặng Quang Huy
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
CT22
Phát triển phần mềm hướng dịch vụ
Đỗ Văn Chiểu
CT22
Phát triển phần mềm hướng dịch vụ
Đỗ Văn Chiểu
MT2201
Tính toán thiết kế các công trình xử lý môi trường
Đặng Chinh Hải
   Tiết 3
CT22
Kỹ nghệ phần mềm
Đỗ Văn Chiểu
CT22
Kỹ nghệ phần mềm
Đỗ Văn Chiểu
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
CT23
An toàn bảo mật thông tin
Nguyễn Thị Xuân Hương
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 2
   Tiết 3
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
DC2501
Cơ sở kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 4
CT23
Đồ hoạ máy tính
Đặng Quang Huy
CT23
Đồ hoạ máy tính
Đặng Quang Huy
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
   Tiết 2
MT2201
Tính toán thiết kế các công trình xử lý môi trường
Đặng Chinh Hải
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
CT23
An toàn bảo mật thông tin
Nguyễn Thị Xuân Hương
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 2
   Tiết 3
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
DC2501
Cơ sở kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 4
CT23
Đồ hoạ máy tính
Đặng Quang Huy
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
CT23
An toàn bảo mật thông tin
Nguyễn Thị Xuân Hương
DC-DL25
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Hương
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 2
   Tiết 3
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
DC2501
Cơ sở kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 4
CT23
Đồ hoạ máy tính
Đặng Quang Huy
QTN-M25
Anh văn cơ sở 1
Bùi Thị Tuyết Mai
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021