BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C303
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
CT2401C
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
DC2401
Kỹ thuật đo lường
Đoàn Hữu Chức
   Tiết 2
MT2201
Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
Nguyễn Thị Cẩm Thu
CT2401C
Cơ sở dữ liệu 1
Vũ Anh Hùng
   Tiết 3
   Tiết 4
DC2301
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Nguyễn Văn Dương
DC2301
Điều khiển số
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT23-24
Hệ điều hành
Phùng Anh Tuấn
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
CT2401C
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
DC2401
Kỹ thuật đo lường
Đoàn Hữu Chức
   Tiết 2
MT2201
Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
Nguyễn Thị Cẩm Thu
CT2401C
Cơ sở dữ liệu 1
Vũ Anh Hùng
   Tiết 3
CT24-DC24
Vật lý đại cương 2
   Tiết 4
DC2301
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Nguyễn Văn Dương
DC2301
Điều khiển số
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT23-24
Hệ điều hành
Phùng Anh Tuấn
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2501
Cơ sở kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 4
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
CT2401C
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
DC2401
Kỹ thuật đo lường
Đoàn Hữu Chức
   Tiết 2
MT2201
Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý
Nguyễn Thị Cẩm Thu
CT2401C
Cơ sở dữ liệu 1
Vũ Anh Hùng
   Tiết 3
CT24-DC24
Vật lý đại cương 2
   Tiết 4
DC2301
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Nguyễn Văn Dương
DC2301
Điều khiển số
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT23-24
Hệ điều hành
Phùng Anh Tuấn
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2501
Cơ sở kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 4
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
CT2401C
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
DC2401
Kỹ thuật đo lường
Đoàn Hữu Chức
   Tiết 2
CT2401C
Cơ sở dữ liệu 1
Vũ Anh Hùng
   Tiết 3
CT24-DC24
Vật lý đại cương 2
   Tiết 4
DC2301
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Nguyễn Văn Dương
DC2301
Điều khiển số
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT23-24
Hệ điều hành
Phùng Anh Tuấn
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2501
Cơ sở kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Dương
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021