BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C101
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA24
Dẫn luận ngôn ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
NA2201
Văn hóa Anh-Mỹ
Phan Thị Mai Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA2201
Giao thoa văn hóa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ dụng học
Trần Thị Ngọc Liên
NA22A-NA23A-T
Văn học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA23
Biên dịch cơ bản
Phan Thị Mai Hương
NA23
Phiên dịch cơ bản
Đào Thị Lan Hương
   Tiết 2
NA2301N
Ngữ pháp tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA22T-NA23N-T
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA2301N
Biên dịch tiếng Nhật cơ bản
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
   Tiết 4
NA2301N
Từ vựng tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA24
Dẫn luận ngôn ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
NA2201
Văn hóa Anh-Mỹ
Phan Thị Mai Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA2201
Giao thoa văn hóa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ dụng học
Trần Thị Ngọc Liên
NA22A-NA23A-T
Văn học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA23
Biên dịch cơ bản
Phan Thị Mai Hương
NA23
Phiên dịch cơ bản
Đào Thị Lan Hương
   Tiết 2
NA2301N
Ngữ pháp tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA22T-NA23N-T
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA2301N
Biên dịch tiếng Nhật cơ bản
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
   Tiết 4
NA2301N
Từ vựng tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA24
Dẫn luận ngôn ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
NA2201
Văn hóa Anh-Mỹ
Phan Thị Mai Hương
NA2201
Văn hóa Anh-Mỹ
Phan Thị Mai Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA2201
Giao thoa văn hóa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ dụng học
Trần Thị Ngọc Liên
NA22A-NA23A-T
Văn học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA23
Biên dịch cơ bản
Phan Thị Mai Hương
NA23
Phiên dịch cơ bản
Đào Thị Lan Hương
   Tiết 2
NA2301N
Ngữ pháp tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA22T-NA23N-T
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA2301N
Biên dịch tiếng Nhật cơ bản
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
   Tiết 4
NA2301N
Từ vựng tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
NA24
Dẫn luận ngôn ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
NA2201
Văn hóa Anh-Mỹ
Phan Thị Mai Hương
NA2201
Văn hóa Anh-Mỹ
Phan Thị Mai Hương
   Tiết 2
   Tiết 3
NA2201
Giao thoa văn hóa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NA2201
Ngữ dụng học
Trần Thị Ngọc Liên
NA22A-NA23A-T
Văn học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA23
Biên dịch cơ bản
Phan Thị Mai Hương
NA23
Phiên dịch cơ bản
Đào Thị Lan Hương
   Tiết 2
NA2301N
Ngữ pháp tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA22T-NA23N-T
Lịch sử văn minh Thế giới
Phạm Thị Hoàng Điệp
NA2301N
Biên dịch tiếng Nhật cơ bản
Phạm Thị Hoàng Điệp
   Tiết 3
   Tiết 4
NA2301N
Từ vựng tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021