BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C204
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 17/09/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT25
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân
QT25N-M
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
QT25K-PL25
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
QT2501K
Kế toán tài chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
   Tiết 2
NA2301A
Giao thoa văn hóa
Phan Thị Mai Hương
   Tiết 3
   Tiết 4
QT25
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Bá Hùng
QT25K-PL25
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
QT25N-M
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
QT25
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 10 (từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 22/10/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT25
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân
QT25N-M
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
QT25K-PL25
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
QT2501K
Kế toán tài chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
   Tiết 2
NA2301A
Giao thoa văn hóa
Phan Thị Mai Hương
   Tiết 3
   Tiết 4
QT25
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Bá Hùng
QT25K-PL25
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
QT25N-M
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
QT25
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 26/11/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT25
Xác suất thống kê
Hoàng Hải Vân
QT25N-M
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
QT25K-PL25
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
QT2501K
Kế toán tài chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
   Tiết 2
NA2301A
Giao thoa văn hóa
Phan Thị Mai Hương
   Tiết 3
   Tiết 4
QT25
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Bá Hùng
QT25K-PL25
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
QT25
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 08:42:24 ngày 16/08/2022