BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C302
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Kinh tế học đại cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 2
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
DL24-QT24
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Kinh tế học đại cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 2
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
DL24-QT24
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 2
   Tiết 3
DL2501
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
   Tiết 4
CT2501C
Tin học đại cương
Nguyễn Thị Xuân Hương
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Kinh tế học đại cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 2
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
DL24-QT24
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 2
   Tiết 3
DL2501
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
   Tiết 4
CT2501C
Tin học đại cương
Nguyễn Thị Xuân Hương
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DL2401
Kinh tế học đại cương
Nguyễn Thị Hoàng Đan
   Tiết 2
NA2401N
Tổng hợp tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh
   Tiết 3
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
DL24-QT24
Quản trị học
Cao Thị Hồng Hạnh
   Tiết 4
CT-DC-DL-PL24
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
CT2501C
Anh văn cơ sở 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
   Tiết 2
   Tiết 3
DL2501
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
   Tiết 4
CT2501C
Tin học đại cương
Nguyễn Thị Xuân Hương
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021