BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C304
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2022-2023. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 17/09/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT23M-24M
Quản trị bán hàng
Phạm Thị Kim Oanh
QT2301K
Kế toán quản trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
QT25
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
QT25N-M
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
QT25NM-NA24T
Quản trị học
Nguyễn Thị Diệp
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
QT2401K
Kế toán tài chính 2
Nguyễn Văn Thụ
QT23M-24M
Quản trị kênh phân phối
Phạm Thị Nga
QT23M-24M
Quản trị kênh phân phối
Phạm Thị Nga
QT2301K
Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
QT25
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 10 (từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 22/10/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT23M-24M
Quản trị bán hàng
Phạm Thị Kim Oanh
QT2301K
Kế toán quản trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
QT25
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
QT25N-M
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
QT25NM-NA24T
Quản trị học
Nguyễn Thị Diệp
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
QT2401K
Kế toán tài chính 2
Nguyễn Văn Thụ
QT23M-24M
Quản trị kênh phân phối
Phạm Thị Nga
QT23M-24M
Quản trị kênh phân phối
Phạm Thị Nga
QT2301K
Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
QT25
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 26/11/2022)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
QT23M-24M
Quản trị bán hàng
Phạm Thị Kim Oanh
QT2301K
Kế toán quản trị 2
Nguyễn Thị Mai Linh
QT25
Luật kinh tế
Vũ Thị Thanh Lan
QT25N-M
Marketing căn bản
Lê Thị Nam Phương
QT25NM-NA24T
Quản trị học
Nguyễn Thị Diệp
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
QT2401K
Kế toán tài chính 2
Nguyễn Văn Thụ
QT23M-24M
Quản trị kênh phân phối
Phạm Thị Nga
QT23M-24M
Quản trị kênh phân phối
Phạm Thị Nga
QT2301K
Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyễn Thị Mai Linh
QT25
Lý thuyết tài chính và tiền tệ
Phạm Thị Nga
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 08:42:24 ngày 16/08/2022