BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG C304
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2021-2022. Học kỳ 1
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (5 tuần): từ tuần 1 đến hết tuần 5 (từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 25/09/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DC2401
Điện tử tương tự và điện tử số
Phạm Đức Thuận
   Tiết 2
   Tiết 3
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
   Tiết 4
MT2201
Tính toán thiết kế các công trình xử lý môi trường
Đặng Chinh Hải
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (3 tuần): từ tuần 6 đến hết tuần 8 (từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 16/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DC2401
Điện tử tương tự và điện tử số
Phạm Đức Thuận
   Tiết 2
CT2501C
Tin học đại cương
Nguyễn Thị Xuân Hương
   Tiết 3
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
   Tiết 4
MT2201
Tính toán thiết kế các công trình xử lý môi trường
Đặng Chinh Hải
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
   Tiết 2
   Tiết 3
NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy
   Tiết 4
NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy
   Tiết 5
3. GIAI ĐOẠN 3 (2 tuần): từ tuần 9 đến hết tuần 10 (từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DC2401
Điện tử tương tự và điện tử số
Phạm Đức Thuận
   Tiết 2
CT2501C
Tin học đại cương
Nguyễn Thị Xuân Hương
   Tiết 3
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
   Tiết 4
MT2201
Tính toán thiết kế các công trình xử lý môi trường
Đặng Chinh Hải
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
   Tiết 2
   Tiết 3
NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy
   Tiết 4
NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy
   Tiết 5
4. GIAI ĐOẠN 4 (5 tuần): từ tuần 11 đến hết tuần 15 (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
DC2401
Điện tử tương tự và điện tử số
Phạm Đức Thuận
   Tiết 2
CT2501C
Tin học đại cương
Nguyễn Thị Xuân Hương
   Tiết 3
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
DC2201
Trang bị điện, điện tử máy CN và gia công KL
Nguyễn Đoàn Phong
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
   Tiết 2
   Tiết 3
NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy
   Tiết 4
NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:00:46 ngày 23/09/2021